Miljö

Kvalitetsplan/Miljöpolicy

Kvalitetsplan:

Arbetet skall bedrivas så att projektet kommer att avlämnas med föreskriven kvalitet samt att överenskomna leveranstider blir uppfyllda.

Vår organisation skall arbeta för att arbetsplatsens personal engageras och får förståelse för arbetsuppgiften.

Samtliga medarbetare skall känna delaktighet och ansvar för sin del av arbetsprocessen mot den färdiga produkten.

All personal måste känna till arbets- och kvalitetsmål. Platschefen informerar medarbetarna under hela projekttiden.

Genom samarbete med yrkesarbetarna vid planering och arbetsmetodik utnyttjas resurser, kunskap och erfarenhet på bästa sätt för att producera med rätt kvalitet.

Arbetsplatsen backas upp med samlad erfarenhet från erfaren personal på J&R:s huvudkontor. Produktions- och kvalitetsarbete styrs av J&R:s rutiner för inköp, arbetsmiljö, personal och ekonomi.

För att uppnå rätt kvalitet ligger ansvaret helt på organisationen.

Kvalitetssystemet skall tillämpas på varje arbetsplats i förenklad form, vilket innebär att redovisningen gäller enbart dokumentering som vi anser är viktig för arbetets genomförande.

Arbetsmiljö- och miljöpolicy:

Inom företaget har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker.
Därför skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Företaget måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår.

Att arbetsmiljö är mer än bara frånvaro av risker, är vi medvetna om.
Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet.

En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.

I vårt dagliga arbete skall vi sträva efter att minska vår miljöpåverkan, såväl förebyggande åtgärder (tex. utformning av byggnader i projekteringsstadiet samt förebyggande av föroreningar), som handgripliga (tex. källsortering, minskning av elkonsumtion och bränsle). Företaget skall arbeta mot ständig förbättring av miljön.

Att på ett aktivt sätt tillvarataga våra medarbetares kunskaper och erfarenheter på alla nivåer är en självklarhet för företaget.

Genom utbildning, breddat ansvar och vidgade arbetsuppgifter skall vi skapa en rationell verksamhet med ökad trygghet för våra medarbetare.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.

Inför beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda för att så lång som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Det är företagets mål att stärka vår konkurrenskraft genom hög och jämn kvalitet baserad på kunnande och kompetens.
Därför skall vi tillämpa lagar och förordningar mot bakgrund av deras anda och inte enbart bokstav.

Lerum 2023-04-28

JOHANSSON & REHN BYGGNADS AB

Erik Johansson

Scroll to Top